Jdi na obsah Jdi na menu
 


 
- lidské zacházení s osobami, jež se přímo neúčastní nepřátelství (vč. těch, co složily zbraně či nejsou schopni boje (zranění))
- za všech okolností je vůči těmto osobám zakázáno:
   1) útoky na život a zdraví (vražda, zmrzačení, mučení, trýznění)
   2) braní rukojmí
   3) pokořující zacházení a nemravné jednání
   4) uložit trest bez řádného soudu  
- následující ustanovení se nedotýkají povinnosti státu udržovat na svém území zákonnými prostředky právo a pořádek a bránit národní jednotu. Neospravedlňují vměšování do záležitostí dané smluvní strany.
   5) kolektivní tresty
   6) otroctví
   7) plenění, teroristické činy
   8) hrozit činy 1) - 7)
 
- zvláštní ochrany požívají:
 
1. děti
Strana konfliktu má povinost:
- poskytnout potřebnou péči - vč.vzdělání a morální (náboženské) výuky
- sjednocovat rozdělené rodiny (v důsledku konfliktu)
- děti do 15 let se nesmějí účastnit válečných akcí
- dočasně přemístit (se souhlasem rodičů či odpovědných osob) do
bezpečných oblastí
 
2. osoby zbavené svobody (internované či zadržené v souvislosti s OK)
Strana konfliktu má povinost:
- poskytnout:
   - potraviny
   - odpovídající zdravotní a hygienickou péči (nesmí být podrobeni zákrokům, jež si nevyžaduje jejich zdravotní stav)
   - ochranu proti vlivům podnebí
   - ochranu proti nebezpečí vyplývajícímu z OK (včetně evakuace)
- umožnit příjem podpůrných zásilek
- umožnit výkon náboženských obřadů
- uloží-li se pracovní povinnost - stejné pracovní podmínky  jako civilní obyvatelé
 
Pravidla pro trestní stíhání za činy vztahující se k OK:      
- tresty lze vykonat jen na základě řádného a nezávislého soudu respektujícího všeobecně uznávané zásady soudního řízení - tj. zejména:
   - řádné seznámení s obviněním a právo na obhajobu
   - respektování presumpce neviny
   - stíhat lze jen na základě osobní odpovědnosti
   - lze trestat jen za činy trestné v době spáchání (před OK)
   - nelze nutit k doznání
   - proces proběhne za přítomnosti obviněného
  - poučení o opravných prostředcích
- trest smrti nelze vynést nad osobou do 18 let (v době spáchání) a
nelze jej vykonat na těhotné ženě
- po skončení OK se vláda bude snažit poskytnout co nejširší amnestii
 
Péče o raněné, nemocné a trosečníky
- mají právo na ochranu a lidské zacházení (bez ohledu na účast v konfliktu) i ochranu před pleněním
- bezodkladně a v patřičném rozsahu poskytnout lékařskou péči
- kdykoli je to možné (zvláště po boji) sbírat raněné (trosečníky) k ošetření a mrtvé k řádnému pohřbení.
 
Ochrana zdravotnických povinností a zdravotnických jednotek     
- nelze jakkoli stíhat za poskytnutí zdravotnické pomoci komukoli
- zdravotníkům nelze v jejich činnosti bránit a nebo je nutit k činnosti odporující lékařské etice (včetně zachování zákonné mlčenlivosti), analogicky pro duchovní personál
- zdravotnické jednotky a transporty a jejich personál bude označen rozeznávacím znakem ČK (nebo ČP) na bílém podkladu - pod dohledem příslušného orgánu (k jiným účelům nesmí být užit)
- zdravotnické jednotky a transporty budou vždy chráněny a nesmí být předmětem útoku - ochrana zanikne, páchají-li nepřátelskou činnost (jde o zneužití znaku ČK) a to i přes varování (nutno stanovit lhůtu k nápravě)
 
Ochrana civilního obyvatelstva
tj. obyvatelstva, které se neúčastní nepřátelských akcí
- civilní obyvatelstvo (ani jednotlivci) nesmí být předmětem útoku
- zákaz násilných činů a hrozby násilím
- zákaz "vyhladovění" jako metody boje - zákaz ničení předmětů a zařízení k výrobě potravin (pole, zdroje vody, sklady,...)
- zákaz útoku na zařízení obsahující nebezpečné síly (ani jde-li o vojenské objekty) - přehrady, jaderné reaktory a pod., pokud by došlo k vážným ztrátám na civilních osobách
- zákaz útoku na historické památky a místa bohoslužeb
- zákaz nuceného přemísťování civ.obyvatelstva - s výjimkou důvodů bezpečnosti civilních osob a nebo vážných vojenských důvodů. Platí povinnost zajistit pak přístřeší, hygienu, zdraví a výživu
- NSČK (popř.i jiná nestranná humanitární organizace) mohou nabídnout své služby obětem OK. Sbírat a pečovat o raněné může i civilní obyvatelstvo
- dojde-li mezi civilními obyvateli k nouzi o potraviny a léky, mohou být (se souhlasem strany konfliktu) podniknuty podpůrné akce.