Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vrata sudbine: Předběžná opatření

18. 9. 2008
Předběžná opatření
 
Vrátit zpět nejpozději do: pondělí 22.9.2008 kam: edems84@gmail.com

 

1. ÚVOD PO

1.1. název
         Tenkrát na Balkáně 3: Vrata sudbine
        
1.2. datum a místo konání
sobota 4.10.2008, Valašské Klobouky, Zlínský kraj
 
1.3. organizace jednotek (předpokládané)
- Chorvatská rada obrany (Hrvatsko vijeće obrane - HVO)
         KAS Vizovice
         KSK Zlín
- Srbská dobrovolnická garda (Srpska dobrovoljačka garda - SDG)
         1. BSK
         ANH
         OSVK
         5.SFG
- Armáda Republiky Bosny a Hercegoviny (Armija Republike Bosne i Hercegovine - ARBiH)     
            TARA
            KAS
            Zelená pěchota

 

2. SITUACE

Důležitého železničního mostu u Klobuvjecu se se štěstím a bez boje zmocnily jednotky HVO, které jej zabraly z moci bosňácké ARBiH, jež musela oblast opustit kvůli hrozícímu odříznutí jejích jednotek. Po dně rokliny, již most překlenuje, vede významná spojovací komunikace ve směru východ-západ, která představuje jedinou silnici v oblasti, po níž může postoupit do Bosny srbská motorizovaná technika z východu. Železnice, vedoucí po mostě ve směru severo-jižním, je zase na druhou stranu důležitou zásobovací tepnou, po které se dopravuje do vnitrozemí Bosny humanitární pomoc k civilnímu obyvatelstvu střední Bosny, které masově emigruje ze svých domovů před srbskou agresí. Ten, kdo drží most, bude mít nad těmito konvoji moc, podobně jako nad přístupem přes roklinu z východu na západ.
 
2.1. HVO
Chorvatské jednotky 24. pěšího praporu jsou rozmístěny v okolí mostu, jejich hlavním cílem je zajistit bezpečnost konvojů, putujících po železnici k civilnímu obyvatelstvu, sekundárním zabránit přístupu srbských vojsk do oblasti.
 
2.1.1 kdo se účastní operace
Jednotky HVO, bránící most, přísluší k rotě D 24. pěšího praporu, bližší informace by díky preciznímu zabezpečení a přítomnosti odstřelovačů musely být zaplaceny krví.
 
2.1.2. úkol vyššího velitele (rota D, 24. pěšího prapor HVO)
Za každou cenu ubránit most přes roklinu u Klobuvjecu, zabezpečit trasu humanitárních konvojů a silnici vedoucí pod mostem.
 
2.1.3 přičleněné a vyčleněné části jednotek, významné osoby
- Legie cti – bývalí trestanci, osvobození pro plnění úkolů nevhodných pro řadové vojáky
- por. Ante Bregović (velitel) a štáb
 
2.2. ARBiH
Velení Armády Republiky BiH posílá do oblasti celé dvě roty 5. praporu speciálních operací. Jejich cílem bude zabezpečit most, a tím zajistit humanitární transporty pro vlastní obyvatelstvo, které je nejvíce postiženo stavem ohrožení, vyhlášeným v centrální Bosně. Vzhledem k dosavadnímu průběhu kampaně není příliš pravděpodobné, že by Chorvaté přistoupili na spolupráci s ARBiH; její velení je proto připraveno získat most i bojem.
 
2.2.1 kdo se účastní operace
Ze dvou rot, které jsou nasazeny pro zabezpečení trasy zásobování humanitární pomocí, bude bezpochyby určitá blíže nespecifikovaná část nasazena pro útok na samotný most.
 
2.2.2 úkol vyššího velitele (velení Operace Mustafa, rota B a C 5. praporu speciálních operací ARBiH)
Získat most u Klobuvjecu do svého vlastnictví, popř. minimálně zabránit srbským vojskům v dobytí mostu. Udržet vliv v oblasti a pokusit se o mediální prezentaci svých ideálů jako ochránci a spravedlivý bojovníci za svobody bosensko-muslimského lidu. Zamezit porušování Ženevských konvencí vlastními jednotkami, popř. tyto prohřešky utajit za každou cenu.
 
2.2.3 přičleněné a vyčleněné části jednotek, významné postavy
- kalif Al-Šenky ibn Al-Tarahun (VIP)
- por. Jafar Stavelić (VIP)
 
2.3 SDG
Srbský postup na západ směrem do centrální Bosny byl zastaven, když pátrací jednotky při přesunu v čele kolony tanků a mechanizované pěchoty narazily na hustě zaminovaný úsek silnice několik km od klobuvjeckého mostu. Kolona byla zastavena a vpřed vyslán průzkum, který zjistil, že most je obsazen chorvatskými bojovníky. Do akce jsou okamžitě povoláni Arkanovi tygři, jejich úkolem je vypořádat se s veškerým odporem v oblasti pro zajištění bezpečnosti vlastní techniky, která postupuje roklinou z východu.
        
2.3.1 kdo se účastní operace
V případě Srbské dobrovolnické gardy lze vzhledem k mimořádné důležitosti úkolu předpokládat osobní participaci a dohled nejvyššího velení Tygrů. Jednotka vyhrazená k plnění úkolu je nespecifikované struktury a počtu, ovšem jednoznačně lze předpokládat vysokou míru zkušeností a bojové morálky.
 
2.3.2 úkol vyššího velitele (velení vojsk Republiky srbské Bosny a Hercegoviny)
Nejpodstatnějším cílem je dobýt most, což zabezpečí průjezd roklinou pro techniku, která musela zastavit postup několik km před mostem a je snadným cílem pro případné protitankové a diverzní jednotky nepřítele. Protože je oblast mediálně sledována kvůli dřívějším útokům nezjištěných ozbrojenců na humanitární konvoje, a vzhledem ke kontroverznímu jednání Srbů s válečnými zajatci, záleží velení VRS na pozitivní mediální prezentaci, která zároveň zvedne morálku bojujích srbských vojáků na celém území BiH. Zároveň je třeba utajit případné další porušení úmluv o vedení války, proto je třeba být k novinářům obzvláště obezřetní.
 
2.3.3 přičleněné a vyčleněné části jednotek, významné postavy
- Arkan (VIP) a osobní garda
- Legija (velitel)
- Ratko Ulemek (zástupce velitele)

 

3. ÚKOL

Všem třem stranám jde o kontrolu strategického mostu, jakožto i silnice, která vede pod ním a spojuje východní a západní ústí rokle.
Kritéria vyhodnocení (budou upřesněny v bojových rozkazech):
- držení mostu (+ pořízení foto/videodokumentace u pilíře)
- mediální obraz frakce (kvalita propagandy)
- počet cizích zajatců ve vlastním držení / vlastních zajatců v držení cizích frakcí
- počet zabitých / ztracených vojáků

 

4. PROVEDENÍ

4.1.1. koncepce činnosti - popis provedení
Bojové operace budou zahájeny v 1000, do té doby je zakázáno vést jakoukoliv bojovou činnost, včetně průzkumu a pozorování nepřítele.
Všechny strany začínají na svých RP (základnách) – bude upřesněno v bojovém rozkazu.
 
4.1.2. hranice prostoru
Prostor se rozkládá v okolí klobuvjeckého mostu, dobývání bude probíhat z jeho východní strany, ze západní bude pouze zázemí HVO.
 
4.1.3. respawn pointy (RP) a jiné důležité body
RP budou totožné se základnami a budou se nacházet mimo herní prostor. V blízkosti základny se bude nacházet zajatecký tábor.
- HVO bude mít RP na západní straně mostu
- SDG – východní strana mostu, jižně od cesty
- ARBiH – východní strana mostu, severně od cesty
V terénu východně od mostu bude umístěno šest strategických bodů, viditelně označených vlajkami. Tři se budou nacházet na severní straně (ARBiH) a tři na jižní straně silnice (SDG). Kontrola všech tří strategických bodů na své straně v daném momentu bude pro ARBiH a SDG podmínkou pro možnost útoku na most.
 
4.2. instrukce
 
4.2.1. uniforma a společná výstroj
- barevné označení dle frakcí (rozlišovací pásky na obou pažích)
         - HVO – žlutá
         - SDG – modrá
- ARBiH – zelená – povinně muslimská pokrývka hlavy (barakuda nebo palestina uvázaná po arabsku)
- označení zdravotníků červenou páskou na pravé paži pod rozlišovací páskou frakce
- AS zbraň a munice
- reflexní vesta
- ochranné brýle
 
4.2.2. časový rozvrh
- 0900 – 1000: sraz na základnách (RP) jednotlivých frakcí
- 1000 – 1700: vedení bojové činnosti
- 1700 – 1800: debriefing, focení, úklid a likvidace stop
 
4.2.3. priority nácviku
- označení a rozpoznání vlastních jednotek
- využití zdravotníků
- zajímání a vyslýchání
- pravidla pro chování válečných zajatců
- tisková prohlášení, přístup k válečným zpravodajům
 
4.2.4. rozvrh důležitých nástupů
- briefing polních velitelů frakcí proběhne pravděpodobně v pátek 3.10.2008 ve Zlíně nebo dle domluvy (Zdenek, Karnet, Edems).
 
4.2.5. informační požadavky velitele
Pravidla standardní. Pyrotechnika zakázána. Respawn je určen po půlhodinách pro všechny tři strany (přesné časy opuštění mrtvoliště budou zveřejněny v bojových rozkazech).
Upřesnění pravidel:
- friendly-fire je platný (s výjimkou zraněných vojáků)
- zásah gumovým nožem je platný (zasažený není zraněn, ale rovnou vyřazen)
- zásah do helmy je platný
- zásah do zbraně je neplatný
- mrtvoly nemluví a neprozrazují žádné informace až do příchodu na mrtvoliště
 
Specifika akce:
Informační válka
Cílem všech frakcí v této operaci je podat do médií kladný obraz o svém spravedlivém boji a co nejvíce zvednout morálku svých jednotek po celém území Bosny. Prostředky propagandy jsou omezeny pouze fair-play, ekologií a zdravým rozumem hráčů a zodpovídá za ně velitel frakce. Pořízené materiály od reportérů a celkový mediální obraz dané frakce budou klíčovým kritériem pro vyhodnocení akce.
 
VIP
VIP postavy mají na danou akci kampaně pouze 1 život. Pokud je takováto postava zabita, její charakter se už akce neúčastní.
VIP postavy jsou oblečeny v souladu s fotografií, která je/bude povinně přiložena spolu se jménem a specifikací v bojovém rozkazu a na webu TNB v sekci Historie. Její oděv, resp. kostým musí být dostatečně odlišný od oděvu ostatních řadových bojovníků. Hráč za vyřazenou VIP postavu se může obléci jako řadový voják a od této chvíle se na něj vztahují obecná pravidla pro řadové bojovníky.
VIP postavy mají schopnost vyjednávat s ostatními frakcemi a rovněž koordinovat jednotky více frakcí při plnění společného úkolu.
 
Velitelé
Velitel, resp. polní velitel frakce je speciální postava 'roli hrající', mající své chorvatské/bosňácké/srbské jméno a fotografii zveřejněné před akcí v bojovém rozkazu.
Velitel má povoleno po celou dobu akce sbírat informace v terénu a komunikovat dle vlastního uvážení nehledě na vyřazení, ovšem v rámci scénáře a fair-play.
Velitelé mají schopnost uzavírat příměří mezi frakcemi, na rozdíl od VIP mohou však koordinovat pouze vojáky své frakce.
 
Zranění
V případě prvního zásahu po opuštění mrtvoliště zůstává zasažený na místě, nepřemisťuje se a neprovádí žádnou bojovou činnost. Své zranění avizuje navenek reflexní vestou (např. přehodí přes sebe, mává s ní), má právo volat zdravotníka. Zraněný zůstává na místě 5 min nezávisle na tom, zda má šanci být oživen nebo ne. Zdravotník uzdraví zraněného vojáka viditelným ovázáním obvazem na tělo zraněného. Tento se pak vrací do boje, v případě dalšího zásahu hlásí „mrtev“, obléká reflexní vestu a odchází na mrtvoliště. Je doporučeno, aby každý voják měl u sebe obvaz, počet obvazů pro zdravotníka není omezen. Obvazy mohou přepravovat i vojáci mimo zdravotníky, použít je pro uzdravení vojáků mohou jen zdravotníci. Rozdělování obvazů je zodpovědností velitele dané frakce. Zdravotníci mohou uzdravovat veškeré vojáky bez ohledu na příslušnost k dané frakci. Zranění vojáci nemohou být až do ošetření zdravotníkem zabiti střelnou zbraní, pouze gumovým nožem. Zabíjení vlastních zraněných vojáků je amorální a neplatné!
 
Získání válečného zajatce
Je možno zajmout libovolného vojáka nebo jednotku kterékoliv bojující frakce. V případě úspěšného získání zajatce je tento zajatec povinnen odevzdat veškerou dokumentaci (zápisky, mapy, rozkazy, zprávy), které má u sebe.
V případě přijetí zajateckého stavu odevzdává zbraň zajímajícímu. Ten má právo jej prohledat kvůli dalším zbraním.
Zajatci budou odváděni do zajateckých táborů, kde vyplní formulář pro evidenci válečných zajatců. Maximální čas pro držení zajatce je 30 min, poté je propuštěn, popř. zastřelen (v rozporu z ŽK). Evidenční karta zůstává v držení zajímající frakce jako oficiální zajatec a může být použita pro vyjednávání nezávisle na tom, zda byl reálný zajatec propuštěn nebo popraven. Počet zajatců bude mít významný vliv na vyhodnocení akce.
 
Výslech
Výslech válečného zajatce může probíhat pouze na základně frakce, která zajatce drží.
Zajatec má možnost odpovídat na otázky svého zajímatele pouze ANO/NE/NEVÍM, musí však odpovídat podle svého svědomí, nesmí lhát ani tajit žádné informace, na něž se zajímající ptá.
Zajatec je povinnen sdělit zajímajícímu dle jeho otázek tyto informace podle svých vědomostí:
            - stav diplomacie mezi jednotlivými frakcemi
            - informace o držení pozic
            - informace o VIP
Není povinnen sdělit (s výjimkou mučení):
            - početní stav vlastní frakce včetně obsazení pozic
            - polohu základnen a obranných linií
            - otázky týkající se taktiky a rozkazů
 
Mučení
Pokud chce zajímající vyzvědět i témata, o nichž nesmí zajatec mluvit, může se uchýlit k jeho mučení (verbálně oznámí zajatci, že je mučen) a ten pak musí odpovídat (opět ANO/NE/NEVÍM) na jakoukoliv otázku, kterou zajímající položí (a která má souvislost se scénářem!). Mučení válečných zajatců je samozřejmě v rozporu s Ženevskou konvencí.
Mučení oznámí zajatec po příchodu na mrtvoliště, kde bude zapsáno.
 
Navrácení zajatce – buď propuštěním (odchází po svých) nebo zastřelením (proti Ženevské konvenci) – navléká vestu a odchází na mrtvoliště.
Maximální čas pro držení zajatce je 30 minut.
 
Útěk zajatce – zajatec se smí pokusit o útěk nebo o vyřazení protivníka v kterémkoliv okamžiku.
 
Vyřazení tichým způsobem
Bojovník vyřazený tichým způsobem (gumovým nožem, zbraní s tlumičem, rukama) musí
zachovat ticho a zůstat na místě, dokud není porušeno ticho zbraní (může se odebrat na
mrtvoliště až v okamžiku, kdy se např. začne střílet. Nesmí svoji smrt avizovat žádným
způsobem, pouze pokud v okamžiku vyřazení tichým způsobem má prst na spoušti, může ji
krátce stisknout.

 

5. ZABEZPEČENÍ

5.1. vybavení
- na zodpovědnost velitelů frakcí
- obvazy
- označení dle frakcí (zelená x žlutá x modrá páska)
- označení zdravotníků (červená páska)
 
5.2. doprava
- vlastní, v případě zajištění vybavení je možno domluvit odvoz

 

6. VELENÍ A SPOJENÍ

6.1. posloupnost velení
ARBiH: Karnet
HVO: Bregović
SDG: Arkan
 
6.2. plán spojení
Hlavní pořadatel: Edems (mobil: 725686471, e-mail: edems84@gmail.com)

 

7. PŘÍLOHY

Příloha č. 1: Orientační mapa terénu
 
8. DOTAZY
Dotazy zodpoví osobně Edems na e-mailu nebo mobilu (viz. 6.2 Plán spojení).