Jdi na obsah Jdi na menu
 


Regnum Irae: OPORD - ARBiH

28. 8. 2008
BOJOVÝ ROZKAZ (OPORD)
 
1. ÚVOD BR
1.1. název bojového rozkazu – Bojový rozkaz pro průzkumný oddíl Šakal (rota C, 5. prapor speciálních operací ARBiH)
1.2. informace o mapách – KČT 1:25 000 Vizovické vrchy
1.3. informace o čase – 30.8.2008, 0900 - 1700
1.4. organizace jednotek - výčet jednotek přidělených k plnění úkolu
Průzkumný oddíl Šakal, rota C, 5. prapor speciálních operací ARBiH
·        KAS Vizovice
·        TARA Nedašov
 
2. POČASÍ
 
2.1.předpověď počasí na dobu plnění úkolu
polojasno až zataženo, bez srážek
2.2. východ a západ slunce, rozednění a soumrak: rozednění 0440, východ 0515, západ 1850, soumrak 1924
2.3. východ a západ měsíce, fáze měsíce (nov, bez měsíce)
2.4. teploty (přes den cca 20°C)
2.5. směr a rychlost větru (Z/SZ 5m/s, v lese bezvětří)
 
3. TOPOGRAFICKÉ INFORMACE
 
3.1. seznámení s prostorem činnosti
viz. Příloha 2
Cílový prostor se rozkládá v okolí vrcholu Brizka (409 m n. m.) mezi obcemi Vizovar a Slušovar, jeho rozměry jsou cca 500x500m.
 
3.2. Seznámení s nejvýznamnějšími orientačními prvky, nebezpečná a jinak důležitá místa.
- vrchol Brizka (409 m n. m.)
- údolí Čamínského potoka
 
3.3. Závěr topografických informací:
 
3.3.1. vedení palby a viditelnost (v lese 15-50m)
3.3.2. povrch a vegetace (smíšený les, křoviny, zelená vegetace)
3.3.3. překážky a zátarasy
3.3.4. klíčové oblasti – vrchol Brizka
3.3.5 komunikace a cesty – lesní nezpevněné komunikace
 


4. SITUACE
Jednotka ARBiH se za asistence významného islámského bojovníka připravuje na zásah do konfliktu mezi Srby a Chorvaty, který se zvolna přesouvá do blízkosti Vizovaru. Zde žije početná bosensko-muslimská menšina, která je probíhajícími střety ohrožena, byla tedy vypravena jednotka ARBiH, která má udržet situaci pod kontrolou a předejít ztrátám především na životech bosensko-muslimských civilistů.
Vizovar je v současnosti okupován srbskými jednotkami, které se sem stáhly při ústupu od Zadvorce a už se objevily první útoky na domácí bosňácké obyvatelstvo. Vzhledem k tomu, že Chorvatská vojska postupují Srbům v patách, očekává se jejich střet na předměstí Vizovaru, který je pro obě vojska klíčový. Podle diplomatických odezev z chorvatského společenství  Herceg-Bosna se pokusí HVO o navázání kontaktu s jednotkou ARBiH za pomoci politického představitele M. T. Maroševiće, který dobře znám svým kladným vztahem k muslimům a jako dobrý vyjednavač je považován za důvěryhodného.
Jednotka ARBiH vybudovala základnu v okolí strategické kóty Brizka, kde se očekává střet srbských a chorvatských vojsk. Na samotách v okolí Brizky navíc žijí převážně obyvatelé bosňácké národnosti.
 
4.1. NEPŘÍTEL
 
a) Srbská dobrovolnická garda (SDG)
4.1.1. kdo
- jednotky Srbské dobrovolnické gardy, pravděpodobně síla menší čety
4.1.2. co
- připravují se na protiútok
- nejpravděpodobnější činnost: průzkum bojem
- nejnebezpečnější činnost: útoky na základnu, atentáty na VIP
4.1.3. kde
- informace nejsou k dispozici
 
b) Chorvatská rada obrany (HVO)
4.2. NEUTRÁLNÍ SÍLY
4.2.1. kdo
- jednotka HVO, pravděpodobně síly menší čety
4.2.2. co
- zaujala pozice v okolí vrcholu Brizky
- nejpravděpodobnější činnost: držení obrany, provádění ústupového boje, pokus o spojení se silami ARBiH
- nejnebezpečnější činnost: porušení dohod, znepřátelení se vlastním silám, útok na vlastní VIP
 


4.3. VLASTNÍ SÍLY
 
4.3.1. úkol jednotky o úroveň výš
Rota C 5. praporu speciálních operací ARBiH zajišťuje severní stranu Vizovaru. Jejím cílem bude zabezpečit civilní obyvatelstvo v konfliktu mezi Srby a Chorvaty. Budou tedy vyslány průzkumné oddíly ke všem klíčovým bodům v oblasti. Jejich úkolem bude navázat kontakt s Chorvaty a pokusit se o navázání vztahů ve smyslu společného plnění sdílených cílů. Podle zpráv z tábora HVO vyslalo společenství Herceg-Bosna do oblasti svého předního diplomata M. T. Maroševiće, který je známý svým dobrým vztahům k bosenským muslimům, a který by se měl pokusit o navázání kontaktu na oficiální úrovni.
Srbové jsou vzhledem ke své nedávné aktivitě v oblasti, provázené násilnostmi na chorvatských i bosňácko-muslimských civilistech, určeni za jednoznačného nepřítele – zřetel je brán především na velitele srbských jednotek, kteří jsou v této misi primárním cílem.
 
4.3.2. rozmístění a plánovaná činnost sousedů
Hlídkový oddíl Šakal operuje samostatně, stejně jako ostatní hlídkové oddíly roty C. Jediná možná podpora může přijít od jednotek HVO.
 
4.3.3. případné připojené či vyčleněné síly
Muslimský terorista (VIP) a jeho osobní ochranka.
 
5. ÚKOL (vlastní jednotka)
Oddíl Šakal vybuduje pozorovací základnu v blízkosti vrcholu Brizka, od 0900 započne s pozorováním a průzkumem terénu. V případě kontaktu se srbskými vojsky přejde z pozorování a průzkumu do vedení přímé bojové činnosti dle taktické situace. K jednotkám HVO zaujme neutrální postoj a vyčká jejich reakce. Tyto se pravděpodobně pokusí o navázání spojení, v zájmu ARBiH je považováno za výhodné vyjít HVO v tomto pokusu vstříc. Vzhledem k tomu, že chorvatské jednotky už na vrcholu Brizka operují dva dny před příchodem zbylých frakcí, pravděpodobně budou mít lépe zmapovaný terén a tyto informace by se mohly stát důležitým podkladem pro další efektivní aktivitu ARBiH.
Primárním cílem je srbský velitel Arkan (VIP), který se s největší pravděpodobností bude vyskytovat na základně srbských jednotek.
Sekundárním cílem je držení strategických bodů v terénu, kde stačí ARBiH k úspěchu relativně nízké procento držení (20% z celkového času, 1 bod na konci).
Další rozkazy budou podléhat taktické situaci.
 
6. PROVEDENÍ
 
6.1. Popis provedení úkolu vlastní jednotky do detailů
Oddíl Šakal se přesune ráno do 0800 na bunkrovou pozici v určeném sektoru. Provede bojové rozdělení, určení taktiky a strategie a započne s pozorováním. Podle taktické situace vyšle průzkum pro vyhledání kontaktu s ostatními frakcemi a pro zabrání případných volných strategických bodů v terénu. Do vyjasnění vztahu s HVO nebude zabírat její body v terénu. Úkolem je nevyzradit polohu základny srbským jednotkám, proto bude kladen důraz na její utajení, a to alespoň do chvíle, než bude uskutečněn diplomatický kontakt s HVO. Ta se pravděpodobně pokusí o spojení pomocí patroly nebo spojky a pokusí se eskortovat diplomatického představitele M. T. Maroševiće na základnu ARBiH, kde proběhne jednání, které bude trvat min. 30 minut. Protože Marošević bude pravděpodobně přenášet důležité dokumenty (mapy, rozkazy), obsahující klíčové informace, musí ARBiH zajistit jeho bezpečnost všemi prostředky alespoň do konce jednání (předání dokumentace apod.). Vyjednavačem za ARBiH bude VIP.
Zároveň bude kladen důraz na ochranu vlastního VIP, který bude pravděpodobně rovněž cílem srbských jednotek.
 
Manévr: dle obvyklých postupů
Palba: dle obvyklých postupů
 
6.2. Úkoly pro manévrující podřízené jednotky
Ochranka VIP bude zajišťovat jeho bezpečnost, v době pobytu diplomata Maroševiće na základně ARBiH bude zodpovědná i za ochranu jeho osoby.
 
6.3. Úkoly pro podpůrné jednotky
---
6.4. Sladění činnosti
 
6.4.1. časový plán
- 0800 – 0830: nástup a bojové rozdělení
- 0830 – 0900: odchod na pozice a začátek pohotovosti
- 0900 – 1700: bojová pohotovost
- 1700 – 1800: společný debriefing
- 1800 – dál: odchod nebo volná zábava
 
6.4.2. informace o spřátelených silách
V dané době v oblasti neoperují žádné spřátelené jednotky
 
6.4.3. bezpečnostní opatření (identifikace jednotek)
- bojovníci ARBiH budou mít povinně po celou dobu na hlavě shemag (palestinu), popř. barakudu, obvázanou po arabském způsobu
- za správné označení zodpovídá velitel oddílu
 
6.4.4. pravidla pro boj
Pravidla standardní.
- friendly-fire je platný
- zásah gumovým nožem je platný (zasažený není zraněn, ale rovnou vyřazen)
- zásah do helmy je platný
- zásah do zbraně je neplatný
- mrtvoly nemluví a neprozrazují žádné informace až do příchodu na mrtvoliště
 


Specifika akce:
 
Kritéria úspěchu
- na vyhodnocení boje bude mít za ARBiH vliv (dle priorit):
1.      likvidace Arkana (srbské VIP)
2.      doba držení strategických pozic (min. 20%)
3.      počet strategických pozic v držení na konci (min. 1)
4.      přežití vlastního VIP
5.      počet zabitých Srbů celkem
6.      dodržování Ženevské konvence
7.      navázání spojenectví s HVO
 
Pozn: Některé z bodů mohou být (a logicky pravděpodobně jsou) zároveň cíli některých dalších bojujících stran. U těchto pak nehraje roli, která ze stran úkol splnila. Jediné úkoly, které se vztahují vždy na konkrétní frakci jsou ty, týkají se držení strategických bodů.
 
Speciální postavy a jejich specifika
VIP
VIP postavy mají na danou akci kampaně pouze 1 život. Pokud je takováto postava zabita, její charakter se už akce neúčastní. Každá frakce má jednu VIP postavu.
VIP postavy jsou oblečeny v souladu s fotografií, která je/bude povinně přiložena spolu se jménem a specifikací v bojovém rozkazu. Její oděv, resp. kostým musí být dostatečně odlišný od oděvu ostatních řadových bojovníků. Hráč za vyřazenou VIP postavu se může obléci jako řadový voják a od této chvíle se na něj vztahují obecná pravidla pro řadové bojovníky.
VIP postavy jsou povinny trávit většinu času na základně nebo v jejím bezprostředním okolí.
Velitelé
Velitel, resp. polní velitel frakce je speciální postava 'roli hrající', mající své chorvatské/bosňácké/srbské jméno a fotografii zveřejněné před akcí v bojovém rozkazu. V případě svého vyřazení se velitel odebere na mrtvoliště a odtud může okamžitě (nečeká na mrtvolišti na uplynutí respawnu) vrátit na hlavní základnu své frakce. Zde může vykonávat veškeré funkce s jediným omezením: nesmí použít zbraň do uplynutí času svého respawnu. Během této doby může být nepřítelem buď  zajat nebo znovu vyřazen. V případě nového vyřazení odchází na mrtvoliště a může se na základnu vrátit opět podle stejných podmínek. Pro velitele platí – podobně jako pro řadové bojovníky – povinnost zůstat 5 minut po zranění na místě a čekat na ošetření zdravotníkem.
Velitel má povoleno po celou dobu akce sbírat informace v terénu a komunikovat dle vlastního uvážení nehledě na vyřazení, ovšem v rámci scénáře a fair-play.


Dobývání strategických bodů
- strategické body v terénu budou označeny páskou nebo vlajkou – u nich bude umístěn papír s tužkou
- strategický bod je dobyt tehdy, když je na papír dopsán záznam, kde je uveden název frakce (SDG, HVO, ARBiH), přezdívka bojovníka a čas získání a vyvěšena vlajka příslušné frakce (vyměněna za vlajku minulého držitele)
- velitel frakce po zjištění o dobytí bodu pošle SMS z mobilního telefonu na centrálu, kde bude uveden název frakce, číslo dobytého stanoviště a čas odeslání SMS pro přesné zpětné vyhodnocení; pro kontrolu je doporučeno vést na základně velitelský deník se zapsanými časy dobytí stanovišť
- čas držení strategického bodu se počítá až od doby, kdy velitel frakce pošle SMS, nikoliv od doby dobytí bodu vojáky v poli. Oba časy budou evidovány a podle rozdílu v časech v terénu a na základně bude vyhodnocena schopnost komunikace uvnitř jednotlivých frakcí (fronta – štáb a zpět).
 
Použití zdravotníků
- max. jeden na tým (5 bojovníků), viditelně a v rámci frakcí jednotně označen dle uvážení velitelů jednotlivých frakcí. V případě prvního zásahu hlásí hráč „zraněn“ a čeká 5 minut na místě (nezávisle na tom, zda má šanci být 'oživen' nebo ne. Nepohybuje se, nestřílí, ani neprovádí jinou bojovou činnost. Zdravotník uzdraví zraněného vojáka viditelným ovázáním obvazem na tělo zraněného. Tento se pak vrací do boje, v případě dalšího zásahu hlásí „mrtev“, obléká reflexní vestu a odchází na mrtvoliště. Je doporučeno, aby každý voják měl u sebe obvaz, počet obvazů pro zdravotníka není omezen. Další použití obvazu je možné až po jeho opětovném vyzvednutí na RP. Obvazy mohou přepravovat i vojáci mimo zdravotníky, použít je pro uzdravení vojáků mohou jen zdravotníci. Zdravotníci mohou uzdravovat veškeré vojáky bez ohledu na příslušnost k dané frakci.
 


Získání válečného zajatce
Je možno zajmout libovolného vojáka nebo jednotku kterékoliv bojující frakce. V případě úspěšného získání zajatce je tento zajatec povinnen odevzdat veškerou dokumentaci (zápisky, mapy, rozkazy, zprávy), které má u sebe.
V případě přijetí zajateckého stavu odevzdává zbraň zajímajícímu. Ten má právo vysypat zajatci munici ze zásobníku, zbraň mu poté okamžitě vrátí. Může jej rovněž prohledat kvůli dalším zbraním.
Zajat může být i zraněný bojovník, pokud:
            - není už obvázán (už byl během tohoto respawnu jednou zraněn)
- bude do 5 minut od zranění ošetřen zdravotníkem
 
Výslech
Zajatec má možnost odpovídat na otázky svého zajímatele pouze ANO/NE/NEVÍM, musí však odpovídat podle svého svědomí, nesmí lhát ani tajit žádné informace, na něž se zajímající ptá.
Zajatec je povinnen sdělit zajímajícímu dle jeho otázek tyto informace podle svých vědomostí:
            - stav diplomacie mezi jednotlivými frakcemi
            - informace o držení pozic
            - informace o VIP
Není povinnen sdělit (s výjimkou mučení):
            - početní stav vlastní frakce
            - polohu základnen
            - otázky týkající se taktiky a strategie
Mučení
Pokud chce zajímající vyzvědět i témata, o nichž nesmí zajatec mluvit, může se uchýlit k jeho mučení (verbálně oznámí zajatci, že je mučen) a ten pak musí odpovídat (opět ANO/NE/NEVÍM) na jakoukoliv otázku, kterou zajímající položí (a která má souvislost se scénářem!). Mučení válečných zajatců je samozřejmě v rozporu s Ženevskou konvencí.
 
Navrácení zajatce – buď propuštěním (odchází po svých) nebo zastřelením (proti Ženevské konvenci) – navléká vestu a odchází na mrtvoliště.
Maximální čas pro držení zajatce je 30 minut.
 
Útěk zajatce – zajatec se smí pokusit o útěk nebo o vyřazení protivníka v kterémkoliv okamžiku.
 
Vyřazení tichým způsobem
Bojovník vyřazený tichým způsobem (gumovým nožem, zbraní s tlumičem, rukama) musí
zachovat ticho a zůstat na místě, dokud není porušeno ticho zbraní (může se odebrat na
mrtvoliště až v okamžiku, kdy se např. začne střílet. Nesmí svoji smrt avizovat žádným
způsobem, pouze pokud v okamžiku vyřazení tichým způsobem má prst na spoušti, může ji
krátce stisknout. Bude dále upřesněno na místě srazu po dohodě s veliteli.
 
6.4.5. pravidla chování v terénu
- nezanechávat žádné odpadky (všechno s sebou zpět)
- pyrotechnika zakázána (s výjimkou výslovného povolení organizátora)
- Bojová pohotovost začíná v 0900. Od této chvíle jsou všichni zúčastnění bez výjimek povinni nosit ochranné brýle až do ukončení bojové pohotovosti organizátorem.
 
6.4.6. ochrana vojsk proti ZHN
- s nasazením zbraní hromadného ničení se nepočítá
 
6.4.7. plán přesunu
- bude upřesněn na briefingu velitelů týmů
 
7. ZABEZPEČENÍ - logistika   
 
7.1. místa a trasy pro transport a shromažďování raněných
7.2. materiál a služby, metody rozdělování:
            7.2.1. strava
            - vlastní
            7.2.2. munice
            - vlastní
            - munice není omezena
            7.2.3. zbraně
            - vlastní
            - velení čety dodá omezený počet kusů
            7.2.4. zdravotnický materiál
            - vlastní
- omezené zásoby zajistí velení čety
            7.2.5.doprava
            - vlastní
            7.2.6.praní a koupání (hygiena)
            - Vizovice (2 km)
            7.2.7. údržba
            - údržbu a opravu zajistí velení čety
 
8. VELENÍ A SPOJENÍ
 
8.1. velení
Průzkumný oddíl Šakal – velitel Muhammad Al-Shtavel
Ochranka VIP – upřesněno na místě
 
8.2. spojení:
            8.2.1. metody spojení
            - radiostanice PMR
            - spojky pohotovostně a pro komunikaci s HVO
            8.2.2. plán spojení
            - upřesněno veliteli na místě
            8.2.3. jiné signály
            - pro kontakt s HVO -
            8.2.4. signály (kódy)
            - kódované spojení nepoužívat
            8.2.5. heslo
            N/A
            8.2.6. číselné heslo
            N/A
            8.2.7. signály pro rozpoznání vlastních jednotek
            - zvolání „Bošnjaki!“
 
9. PŘÍLOHY
Příloha 1: VIP
Příloha 2: Mapa prostoru
Příloha 3: plakát Regnum Irae