Jdi na obsah Jdi na menu
 


TNB5: Pravidla

26. 3. 2009
Pravidla k Tenkrát na Balkáně 5: Druhá bitva o Vizovar
 
Pokyny organizátora
 
Před akcí budou na briefingu všichni svěření vojáci seznámeni s těmito pravidly. Velký důraz je samozřejmě kladen na fair-play, slušnost a ohleduplnost k protivníkovi i ke všem ostatním participantům. Všichni přítomní jsou z velké části prověřeni účastí na kampani TNB a jsou MoGem (Edemsem) vybráni. Pravidla jsou výsledkem několikaměsíčního bádání na fóru TNB, zkušenostmi z minulých dílů a nejsou slátaninou, kterou nikdo nebude číst. Neznalost těchto pravidel nikoho neomlouvá a zodpovědnost za své lidi padá na jednotlivé velitele, kteří si je přivezli. Kdo prokáže neznalost pravidel, nemá na akci co dělat.
 
Řešení sporných situací
Velký důraz je kladen na způsob řešení sporných situací. Je významné, aby každý, kdo prožije v terénu jakoukoliv spornou situaci (nepřiznávání, nelogické chování protivníka apod.), informoval o tomto svého přímého nadřízeného, který tuto informaci předá opět výš atd. Pořadatelský tým bude v kontaktu s veliteli frakcí a bude jakékoliv problémy řešit s nimi.
Každý, kdo bude přistižen při jakémkoliv neherním chování, bude bez milosti, potupně a permanentně vykázán z bojiště i celé kampaně s tím, že velitelé jsou 100% zodpovědni za chování svých lidí. Týká se to nejen fair-play, ale i ekologického chování, slušného zacházení se zbraněmi a respektu k ostatním účastníkům. Žádné hádky nebudou trpěny! Pořadatelský tým si vyhrazuje tyto situace řešit osobně po konzultaci s veliteli frakcí. Bude po celou dobu přítomen v terénu a na férovost bude dohlížet.
Každý účastník musí mít na paměti, že je mu známa jen určitá část celkového plánu akce, takže se během boje může potkat s postavou, která mu bude zcela neznámá. Lidé, kteří tyto postavy budou zosobňovat, jsou součástí pořadatelského týmu a jsou obdařeni bezmeznou důvěrou MoGa. Je proto na místě zachovat klidnou hlavu a případně takovou situaci či postavu hlásit svému veliteli, který ji může řešit s MoGem.
 
Zásahy
-         zásah do zbraně je neplatný
-         zásah do helmy, jakékoliv části výstroje včetně batohu je platný
-         zásah odraženým projektilem je neplatný
-         zásah gumovým nožem znamená okamžité vyřazení a lze jej použít i na zraněného bojovníka
-         friendly-fire je platný
 
Speciální postavy a jejich specifika
 
VIP
-         velitelé
-         speciální postavy
 
Velitel má možnost jako jediný komunikovat s ostatními frakcemi. Pokud bude postava velitele ve hře zabita, daná herní strana ztrácí tuto možnost. Přes spojovací techniku je možno domluvit maximálně pouze osobní schůzku, veškerá jednání o příměří, výpomoci atd. musí probíhat osobně mezi veliteli. Komunikace mezi frakcemi (i dočasně spojenými) nesmí ani po uzavření příměří probíhat jinak, než osobně. Koordinace frakcí v útoku je zakázána, především na úrovni týmů (např. zajištění krycí palby pro druhou frakci).
 
Speciální postavy mají možnost provozovat polní nemocnici a mohou mít další, pořadatelem schválenou funkci, o níž nemusí ostatní vědět. Podobně nemusí být na první pohled zřejmé, že se jedná o VIP postavu. Identifikace může být s jistotou potvrzena podle životní karty (při zajetí nebo zabití). Každá speciální VIP postava dostane rovný počet životních lístků, které bude na určeném místě (polní nemocnici) dle vlastní vůle předávat zasaženým vojákům.
 
Body
Za zajatce získá bod:- zajímající strana (pokud zajatec přežije a v pořádku ho předá UN)- UN (pokud živého zajatce úspěšně předá jeho straně)Tzn. pokud zajatce někdo krouhne, body nebudou. Proto nebude z pohledu skóre rozumné zajatce zabíjet. Můžete mít informace, ale nebudete mít bod. Ženevské konvence- když bude mít UN důvod se domnívat, že se porušují ŽK, tak to prostě vyšetří. Všechny přestupky zapíše a pokud se jich namnoží určitý počet (který budou znát jen UN), můžou si od porušující strany vyžádat obálku se svými body nebo VIP, které chrání (dají jí např. ultimátum). Pokud tato strana odmítne, UN mohou dostat rozkaz k provedení útoku. Pokud obálku dostane, bojovat se nebude, UN získá body a je v klidu. Je to zase: UN budou strašákem, jak vlítnou do útoku tak to bude pro každého pořádný průser, proto porušovat konvence s mírou. A vy "bojující frakce" si budete škubat vlasy, když budete muset odevzdat obálku i UN, tím si zhoršujete pozici.
 
Porušení ŽK může nastat:
- zabíjení nebo mučení zajatců (např. pokud bude mít nahlášeného zajatce, přijde na místo a on bude mrtvý, resp. už tam nebude nebo zajatec na základně UN mučení nahlásí) - pro jistotu, aby nebyla daná strana z mučení nařčena, může mít na základně pozorovatele UN, který na vše dohlídne (záleží kdo co udělá)
- střelba na UN (mrtvoly samozřejmě nesmí říkat, kdo je bouchnul)
- porušování nebojových pásem - krytí hledaných osob (VIP, Legie)
- použití zakázaných technik boje (spiknutí stran atd. - ono minimálně Taroše něco rozporuplného napadne)
- perzekuce civilistů (můžou někomu opravdu otrávit situaci)
 
Dobývání strategických bodů
Strategické body představují základny jednotlivých frakcí a středový bod S, který je umístěn zhruba uprostřed herní plochy.
Na základnách frakcí jsou umístěny obálky s odměnami. Obecným cílem každé frakce mimo UN je získat co nejvíce obálek od svých protivníků (je přesně ustaveno v bojovém rozkaze). Obálka může být vyzvednuta ze základny protivníka jedině tehdy, pokud je současně držen bod S. Přitom nehraje roli, jestli byla dříve dobyta základna nebo bod S. Na obou místech budou umístěny bloky, do nichž bude zaznačen čas kontroly bodu. Před vyzvednutím obálky ze základny je vhodné ověřit, že je bod S stále v držení vlastní frakce. Pokud by bod S v okamžiku odnosu obálky ze základny už byl ztracen a v držení jiné frakce, odměna v obálce se eliminuje a daná frakce bude penalizována 5 mínusovými body.
 
Použití zdravotníků
Max. jeden na tým (5 bojovníků), viditelně a v rámci frakcí jednotně označen červenou rozlišovací páskou na pravém rukávu.
V případě prvního zásahu hlásí hráč „zraněn“ a čeká 5 minut na místě (nezávisle na tom, zda má šanci být 'oživen' nebo ne. Nepohybuje se, nestřílí, ani neprovádí jinou bojovou činnost. Zdravotník uzdraví zraněného vojáka viditelným ovázáním obvazem na tělo zraněného. Tento se pak vrací do boje, v případě dalšího zásahu hlásí „mrtev“, obléká reflexní vestu a odchází na mrtvoliště. Je doporučeno, aby každý voják měl u sebe obvaz, počet obvazů pro zdravotníka není omezen. Další použití obvazu je možné až po jeho opětovném vyzvednutí na RP. Obvazy mohou přepravovat i vojáci mimo zdravotníky, použít je pro uzdravení vojáků mohou jen zdravotníci nebo speciální VIP postava. Zdravotníci mohou uzdravovat veškeré vojáky bez ohledu na příslušnost k dané frakci.
Polní nemocnice – slouží k uzdravování vojáků v případě, že je na ní přítomno VIP. Tato postava může dle svého uvážení ošetřovat jen vybrané osoby (velitele, zdravotníky atd.). Počet životních lístků u VIP, resp. v polní nemocnici, je omezen pro všechny frakce rovným dílem. Polní nemocici je možno přesunovat dle libosti po terénu. Pokud je voják po zásahu ošetřen, může navštívit polní nemocnici a nechat se bezplatně „uzdravit“ (sundat obvaz a pokračovat jakoby nebyl zasažen). V případě oživení dostává nový životní lístek ze zásob VIP.  
 
Získání válečného zajatce
Je možno zajmout libovolného vojáka nebo jednotku kterékoliv bojující frakce. V případě úspěšného získání zajatce je tento zajatec povinnen odevzdat veškerou dokumentaci (zápisky, mapy, rozkazy, zprávy), které má u sebe.
V případě přijetí zajateckého stavu se řídí pokyny zajímajícího. Zajatec může vůči zajímajícímu postupovat do jisté míry agresivně, pokusit se o útěk, eliminaci gumovým nožem nebo jinou formu odporu. V takovém případě je třeba počítat s tím, že může být svázán nebo jiným způsobem „zklidněn“. V žádném případě nesmí být zajatec vystaven zacházení takovému, které by ohrožovalo jeho zdraví nebo chuť do hry, reakce zajímajícího by měla vždy odpovídat chování zajatce (když nebude chtít spolupracovat, může být prohledán atd.). Pokud chce kdykoliv v průběhu výslechu nebo prohledávání zajatec změnit názor a spolupracovat, bude mu zajímajícím bezpodmínečně vyhověno.
Pokud zajatec nemá zájem o fyzický kontakt, odevzdá čestně veškeré zbraně a dokumentaci, kterou má u sebe a chová se vzorně podle pokynů zajímajícího. Je věcí fair-play vyjasnit si vztah zajímající – zajatec, aby nikdo nebyl vystaven zacházení, překračujícímu hladinu jeho herní zábavy.
 
Výslech
Zajatec má možnost odpovídat na otázky svého zajímatele pouze ANO/NE/NEVÍM, musí však odpovídat podle svého svědomí, nesmí lhát ani tajit žádné informace, na něž se zajímající ptá.
Zajatec je povinnen sdělit zajímajícímu dle jeho otázek tyto informace podle svých vědomostí:
            - stav diplomacie mezi jednotlivými frakcemi
            - informace o držení pozic
           
Není povinnen sdělit (s výjimkou mučení):
            - početní stav vlastní frakce
            - informace o VIP
            - polohu základnen
            - otázky týkající se taktiky a strategie
 
Mučení
Pokud chce zajímající vyzvědět i témata, o nichž nesmí zajatec mluvit, může se uchýlit k jeho mučení (verbálně oznámí zajatci, že je mučen) a ten pak musí odpovídat (opět ANO/NE/NEVÍM) na jakoukoliv otázku, kterou zajímající položí (a která má souvislost se scénářem!). Mučení válečných zajatců je samozřejmě v rozporu s Ženevskou konvencí.
 
Navrácení zajatce
Zajatec může být do hry navrácen:
-         zastřelením (bez ohodnocení)
-         předáním UN (+1 bod)
-         propuštěním (bez ohodnocení)
Zajatci jsou oficiálně vraceni do hry předáním silám UNPROFOR. Maximální čas pro držení zajatce je 30 minut, do té doby je třeba předat zajatce UNPROFOR, kteří jej transportují k vlastní frakci. Domluva může proběhnout přes spojovací techniku nebo pomocí spojky.
 
Útěk zajatce – zajatec se smí pokusit o útěk nebo o vyřazení protivníka v kterémkoliv okamžiku (s výjimkou situace, kdy se čestně vzdal tohoto práva za účelem vynechání fyzického kontaktu).
 
Nástrahy
V případě použití nástrah (jen na výslovné svolení MoGa) jsou po aktivaci rozbušky nebo akustického poplachu okamžitě zabiti všichni bojovníci v okolí 3m na každou stranu od nástrahy. To platí pro bojovníky všech frakcí.
 
Ostnatý drát
Natažený provázek symbolizuje ostnatý drát. V napnutém stavu jej nelze přelézt ani podlézt, drát může být ovšem přeříznut nebo přestřihnut. K tomuto účelu je možné použít jakékoliv dostupné prostředky (nůž, nůžky, …).
 
Bodování
Na konci akce budou sečteny body a frakce, která jich získá nejvíce, se stává vítězem. Rozdíl mezi bodovým ziskem kterýchkoliv dvou frakcí může ta s větším ziskem proměnit za kantony v mapě (jeden za cca 5 bodů). Tyto kantony pak může „lepší frakce“ sebrat té „horší“.
-         za každých 10 vlastních mrtvých -1 bod
-         za každého předaného zajatce +1 bod
-         za eliminaci VIP – dle priorit v bojových rozkazech
-         za získání obálky – dle priorit v bojových rozkazech
-         penalizace za ztrátu obálky:
o       ARBiH -3 body
o       HVO -4 body
o       SDG -5 bodů
o       UNPROFOR -10 bodů
-         za eliminaci velitele frakce
o       odpovídající ohodnocení
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář